Wypożyczalnia

Producenci
Wypożyczalnia

Lista i cennik gier

 

W celu wypożyczenia prosimy o kontakt telefonicznie, sms'em lub mailem by ustalić termin odbioru gry.

 

Regulamin wypożyczalni gier planszowych GRAMLIN.

1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych prowadzonej przez
sklep GRAMLIN zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej
Wypożyczającymi.

2. Z Wypożyczalni może skorzystać osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

 •  zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,
 • podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.

4. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:

 • deklaracją Wypożyczającego dotyczącą długości wypożyczenia wyrażonej w pełnych
  dniach,
 • uiszczeniem kaucji, chyba, że pracownik Wypożyczalni zadecyduje inaczej.

 5. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry.
Pobierana kaucja jest zgodne z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej
Wypożyczalni.

6. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż
w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata za wypożyczenie gry oraz inne
opłaty zawarte w Cenniku Wypożyczalni lub opisane w niniejszym regulaminie.

7. Pracownik Wypożyczalni może zdecydować o odstąpieniu od pobierania kaucji.

8. Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni. Wypożyczający chcący przedłużyć
okres wypożyczenia powyżej 3 dni powinien powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Za
przedłużenie okresu wypożyczenie pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem.

9. Opłata za wypożyczenie gry pobierana jest przy zwrocie gry, zgodnie z Cennikiem
Wypożyczalni.

10. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez
pracownika Wypożyczalni. Wypożyczający powinien zweryfikować stan gry przed wypożyczeniem
i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni zauważone braki i/lub uszkodzenia. Wypożyczający ponosi
odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów.

11. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego
używania.

12. Zwrot wypożyczonej gry powinien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni.

13. W przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia na okres 30 dni lub dłuższy, wypożyczoną
grę uznaje się za sprzedaną, a kaucja zostaje zaliczona na poczet zakupu gry.
14. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:

 •  pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub
 • pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli
  zakup brakujących elementów jest możliwy
 • lub kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub
 •  odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie detalicznej.

15. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni
kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem
Wypożyczalni.

16. Wypożyczający może wybrać sposób naprawy uszkodzenia/braku w grze.

17. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

18. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni ma obowiązek wręczyć egzemplarz
niniejszego Regulaminu.

19. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać 14 dni od dnia ich
opublikowania na stronie internetowej wypożyczalni.

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
obowiązujące akty prawne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl